fbpx

Start u uw zaak als een eenmanszaak of vennootschap? We krijgen regelmatig deze vraag. Terecht, want de vraag is niet even eenduidig om te beantwoorden. In dit artikel beperken we ons tot de echte starters die niet met andere partners/aandeelhouders in zee gaan.

Formaliteiten bij aanvang en beëindiging

Eenmanszaak

Een eenmanszaak oprichten kan heel snel en is eenvoudig wat formaliteiten betreft. U opent een professionele bankrekening om uw activiteiten af te scheiden. U vraagt de inschrijving aan bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) en activeert eventueel uw BTW nummer. Klaar!

Het voeren van de boekhouding is eenvoudig. U hoeft geen jaarrekening of een aangifte in de vennootschapsbelasting in te dienen. Het beëindigen van de eenmanszaak verloopt ook vlot en betreft een schrapping bij het KBO en stopzetting van het BTW-nummer.

Vennootschap

Een vennootschap oprichten vergt meer formaliteiten en gaat gepaard met hogere kosten. In deze bijdrage nemen we enkel de eenpersoons-BVBA (E-BVBA) in beschouwing. De formaliteiten zijn over het algemeen: opstellen van een financieel plan, volstorting van het vereiste minimumkapitaal ten belope van 12.400 EUR, opstellen notariële akte, inschrijving bij KBO en activering van BTW-nummer.

De boekhouding is complexer waarbij het opmaken van de jaarrekening en neerlegging bij de Nationale Bank van België een jaarlijkse verplichting is, alsook het jaarlijks indienen van de aangifte in de vennootschapsbelasting.

Het beëindigen van de E-BVBA heeft een eigen procedure die geld kost: opstellen van de activa-passiva staat, tussenkomst van bedrijfsrevisor en in het beste geval de ontbinding en vereffening in één akte bij de notaris.

Gemiddeld ligt de kost van het werken met een vennootschap tussen 1.500 EUR en 2.000 EUR per jaar. 

Juridische overweging: privé-vermogen en vermogen vennootschap

Het belangrijkste verschil tussen de eenmanszaak en de vennootschap is de splitsing tussen uw privé-vermogen en het vermogen van de vennootschap. Bij de eenmanszaak is er geen afzonderlijke rechtspersoonlijkheid, waardoor u onbeperkt aansprakelijk wordt voor alle professionele handelingen.

Bij een E-BVBA is er een afgesplitst vermogen van de vennootschap. Mocht er iets met de vennootschap gebeuren, kan er in principe geen aanspraak worden gemaakt op het privé-vermogen.

Deze vergelijking is moeilijk te kwantificeren maar is niet onbelangrijk om in overweging te nemen.

Fiscale optimalisatie: grote verschillen

Op fiscaal vlak zijn er grote verschillen tussen de eenmanszaak en de vennootschap.

Eenmanszaak

De inkomsten van de eenmanszaak worden belast in de personenbelasting waar de progressieve tarieven al snel oplopen tot 50% (inkomensschijf boven 39.660 EUR voor inkomstenjaar 2018). We houden hier evenwel geen rekening met de gemeentebelasting die de belastingdruk nog verhogen of met de belastingvrije sommen die op hun beurt de belastingdruk doet afnemen.        

Het netto belastbaar inkomen wordt verkregen door de bruto-inkomsten te verminderen met de fiscaal aftrekbare beroepskosten en de sociale bijdragen. De inkomsten in de personenbelasting zullen zwaar belast worden.

Vennootschap

Sinds het aanslagjaar 2019 is het tarief in de vennootschapsbelasting gedaald naar 29,58%. Vanaf aanslagjaar 2021 daalt het tarief nog verder naar 25%. Voor de eerste 100.000 euro belastbaar inkomen geldt een tarief van 20,40% voor aanslagjaren 2019 en 2020 en 20% vanaf aanslagjaar 2021.

Liquidatiereserve en VVPRbis-regeling

Naast de verlaagde tarieven kunnen kleine vennootschappen ook gebruik maken van het aanleggen van de liquidatiereserve en van de VVPRbis-regeling. Bij het aanleggen van de liquidatiereserve wordt een afzonderlijke heffing van 10% betaald. Wanneer vervolgens de reserve wordt uitgekeerd meer dan 5 jaar na de aanleg, moet er nog 5% roerende voorheffing betaald worden.

Vennootschappen die voldoen aan de VVPRbis-regeling mogen hun dividenden vanaf het derde boekjaar uitkeren aan 15%. De voorwaarden: nieuwe aandelen op naam, uitgegeven vanaf 1 juli 2013, inbreng in geld, kleine vennootschap en de aandelen moeten volledig volgestort zijn.  

Gezien de verlaagde tarieven en de bovenvermelde gunstmaatregelen is het duidelijk dat een E-BVBA fiscaal het meest gunstig is.

Besluit: vennootschap altijd voordeliger

Voor beide vormen gelden pro’s en contra’s, maar puur rationeel gezien zal werken met een vennootschap altijd voordelige uitkomen. Dit komt vooral door de fiscale maatregelen, denk maar aan de lage tarieven in de vennootschapsbelasting, de VVPRbis-regeling en de liquidatiereserve.

Advies FINUM Accountants

FINUM Accountants begeleidt u bij de analyse van de verschillende mogelijkheden waarbij we oog hebben voor de fiscale optimalisatie voor uw concrete situatie.