fbpx

Wanneer een vennootschap een woning gratis ter beschikking stelt voor privégebruik, is er in hoofde van de ontvanger een belastbaar voordeel van alle aard. De berekening van dit voordeel heeft al heel veel inkt doen vloeien.

Hoe was het vroeger?

De berekening van het voordeel alle aard was verschillend naargelang een rechtspersoon (bv. de vennootschap van een bedrijfsleider) of een natuurlijk persoon gratis een woning ter beschikking stelde. In beide gevallen werd het voordeel alle aard in eerste instantie bepaald door het geïndexeerd KI te vermenigvuldigen met 100/60.

Deze uitkomst werd vervolgens vermenigvuldigd met 1,25 (KI < 745 eur) of 3,8 (KI > 745 eur) bij terbeschikkingstelling van de woning door een rechtspersoon. Ingeval van een natuurlijke persoon was er geen vermenigvuldigingsfactor. Dit onderscheid leidde tot de nodige discussies en verschillende rechtspraak.

Hoe is het nu?

De toepassing van de vermenigvuldigingsfactor van 1,25 en 3,8 werd inmiddels geschrapt. Voorlopig hanteert men volgende formule:

Geïndexeerd KI x 100/60

Tijdens de bezwaartermijn kan men nog een correctie vragen voor de eerdere (hogere) berekening van het voordeel alle aard. Na het verlopen van deze termijn, kan de belastingplichtige geen ontheffing van ambtswege aanvragen om de oorspronkelijk aanslag ongedaan te maken. Een wijziging in ‘jurisprudentie’ wordt immers niet beschouwd als een ‘nieuw gegeven’, wat één van de voorwaarden is tot een ontheffing van ambtswege.

En de toekomst?

Bovenvermelde (gunstige) berekening is een tijdelijke oplossing. Er is een wetswijziging op komst waarbij een vermenigvuldigingsfactor van 2 de regel zal worden. Men zal geen onderscheid meer maken tussen een rechtspersoon en een natuurlijk persoon.

Advies van Finum accountants

Recente bronnen melden dat deze wetswijziging pas in werking zal treden vanaf 1 januari 2019. Wilt u meer weten over dit voordeel alle aard? De specialisten van Finum accountants vertellen er u alles over