fbpx

Vanaf aanslagjaar 2019, voor zover verbonden aan een belastbaar tijdperk vanaf  januari 2018, moet het ‘matching principe’ ook fiscaal gerespecteerd worden, maar wel enkel binnen de vennootschapsbelasting.

Wat is het matching principe?

Kosten en opbrengsten moeten verwerkt worden in het jaar waarop ze betrekking hebben, ongeacht de dag waarop ze betaald of geïnd worden.

Fiscale uitwerking van opbrengsten en kosten

Het matching principe heeft een verschillende fiscale uitwerking naargelang het over opbrengsten of kosten gaat.

Voor de opbrengsten is het eenduidig: de boekhoudprincipes en het gebruik van overlopende rekeningen moeten worden gevolgd. Deze principes werken integraal door in het fiscale recht.

Voor de kosten zijn, dankzij de hervorming van de vennootschapsrecht, de boekhoudregels en fiscale regels nu gelijk. Vanaf aanslagjaar 2019 moeten alle kosten die geboekt zijn in een periode die niet overeenstemt met het boekjaar waarop deze betrekking hebben worden opgesplitst en pro rata worden opgenomen in de over te dragen kosten (vb huurgelden, abonnementen, enz.). Dit wil dus zeggen dat het huidige principe dat kosten aftrekbaar zijn in het jaar waarin zij betaald, gedragen of geboekt zijn, wordt aangevuld met de verplichting dat deze ook betrekking moeten hebben op dat jaar.

Wat met de verhoogde eerste factuur bij aankoop van een nieuwe wagen?

Een verhoogde eerste factuur kan aanleiding geven tot een discussie met de fiscus. Hierbij moet aangetoond worden dat die eerste verhoogde factuur een werkelijke waardedaling is van het voertuig. Indien niet aantoonbaar, moet de kost gespreid worden via de overlopende rekening.

Wat met de backservice van een groepsverzekering?

Hier heeft de minister duidelijk gesteld dat deze nog steeds integraal aftrekbaar zal zijn en dus niet moet gespreid worden.